Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
span188 title=

Методична робота

 

У 2018-2019 н.р методична робота школи спрямована на вирішення методичної проблеми: «Шляхи підвищення навчальної мотивації як засіб розвитку ключових компетентностей учнів», а також пріоритетних завдань, визначених районним методичним центром, а саме:

 • формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної роботи; 
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні; формування 10 – ти ключових компетентностей, визначених Концептуальними засадами Нової української школи;
 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;
 • сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • формування в учнів навичок здорового способу життя, свідомого ставлення до збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих;
 • орієнтація змісту методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів із питань проектування та організації сучасного уроку,  забезпечення якості навчально-виховного процесу;
 • розвиток соціального партнерства навчальних закладів із вищими навчальними закладами, батьківською громадськістю щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;
 • спрямування методичної роботи на підвищення рівня ІКТ-компетентностіта інформаційної культури.

З метою організації ефективної методичної роботи в школі  створено інтегровані методичні обїднання  учителів природничо-математичного циклу, суспільно гуманітарного циклу, оздоровчо-естетичного циклу , учителів початкових класів , класних керівників.

Положення

про шкільні предметні

методичні об’єднання вчителів

 

1. Загальні положення

1.1.Методичне об'єднання вчителів - предметників (ШМО) – це одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.

1.2.ШМО створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення циклових предметних ШМО природничо – математичного, суспільно – гуманітарного, естетично – оздоровчого профілів.

1.3.Керівництво роботою ШМО здійснює голова, який обирається членами МО і затверджується наказом по школі.

1.4.Плани роботи МО затверджує методична рада школи, погоджує директор школи.

1.5.ШМО веде необхідну ділову документацію.

1.6.Наприкінці навчального року матеріали роботи ШМО узагальнюються у вигляді звітів.

1.7.Засідання ШМО проводяться 4-5 разів упродовж навчального року (орієнтовно один раз на квартал):

 • організаційне засідання, вивчення нормативної бази;
 • методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів;
 • методична тема, аналіз участі в І і II етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку за календарний рік;
 • творчі звіти вчителів, які атестуються.

1.8.Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.

1.9.Уся діяльність ШМО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи на поточний період та передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.

1.10.Зміст роботи ШМО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.11.У своїй роботі МО підзвітні методичній і педагогічній раді школи.

 

2. Зміст і напрямки роботи.

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

2.1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, ефективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

2.2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

2.3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів школи.

2.4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

2.5. Обговорення питань з методики викладання предмета, розглядання календарно-тематичних планів.

2.6. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

2.7.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

2.8. Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

2.9. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього ефективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

 

 

 

3. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів:

3.1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

3.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.

3.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

3.4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

3.5. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

3.6. Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури.

3.7. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та  впровадження в практику навчального закладу ефективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

3.8. Організовує роботу вчителів у підготовці команди школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

3.9 Складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.

3.10. Звітує про роботу методичного об’єднання.

 

4. Обов’язки вчителів членів МО

 

Кожен вчитель – член МО повинен:

 • постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерність;
 • брати активну участь в розробці відкритих заходів;
 • брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.;
 • знати тенденції розвитку методики  викладання предмета,  нормативні документи;
 • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

 

5. Права вчителів членів МО

5.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

5.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в школі.

5.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.