Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
span188 title=

План роботи бібліотеки

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


 

 

 

 

ПЛАН

 

роботи бібліотеки

Харківської ХЗОШ №48

Харківської міської ради

Харківської області

 на 2017/2018 навчальний рік

 

м. Харків  

 

 

         І. Основні завдання і напрями роботи бібліотеки

у 2017- 2018  навчальному році

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

 Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.

Складовою життя сучасного суспільства є задоволення потреб молодого покоління інформацією. Про потребу додаткових знань, умінь і навичок інформаційної культури учнів (пошук, аналіз інформації) засвідчують і основні положення Конституції України, Закон України «Про загальну середню освіту», Про внесення змін до Закону України « Про бібліотеки і бібліотечну справу».  Все це спонукає до утворення шкільного бібліотечно – інформаційного центру.

     Перед сучасним навчальним закладом поставлені складні завдання, які ведуть до оновлення змісту освіти. Окрім того, сьогодні перед школою як соціальним інститутом стоїть завдання збереження, підтримки і розвитку єдиного інформаційно – освітнього простору.

     Нині складається нова національна інфраструктура, і бібліотека є невід`ємним її складником. Шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище. Вона відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти. Сьогодення диктує школі нову модель бібліотеки, діяльність якої повинна спрямовувати на інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Незважаючи на існуюче подекуди ставлення, бібліотека – це не місце складання інформації. Головна функція бібліотеки зробити інформацію доступною. Шкільна бібліотека має забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і відігравати важливу роль в розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуто тільки за умови якісно нового розповсюдження інформації. Наявність у бібліотеці сучасних інформаційних носіїв – безсумнівне свідчення того, що вона виходить на певний рівень інформатизації.

     Комп`ютеризована шкільна бібліотека є центром виховання інформаційної культури підростаючого покоління. Сьогодні наявність комп`ютера в шкільній бібліотеці – це вже вчорашній день. В результаті підключення шкіл до комп`ютерних мереж у дітей відкривається доступ до необмеженої кількості інформаційних джерел як традиційних  (книг, газет, журналів), так і нетрадиційних для бібліотек (відео матеріалів, комп`ютерних програм, баз даних). Діти прагнуть розвивати свої творчі здібності, вони хочуть прийти в   бібліотеку і отримати те, що їх цікавить, а це можливо тільки за впровадження мультимедійних технологій, розвитку мережевої взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет. Тому так важливо вже змалечку виховувати у дитини прагнення до набуття знань, прищеплювати навички самостійного пошуку інформації. Адже діти та категорія, яка націлена на майбутнє. Вони охоче та легко оволодівають новими технологіями. За таких умов роль сучасної бібліотеки підвищується в багато разів:

     Насамперед необхідно передати дітям знання набуті раніше і підготувати їх до життя в суспільстві, де накопичення інформації відбувається дуже швидкими темпами.

     Успішно впоратися з цією роллю можна лише за умови активного використання і впровадження сучасних новітніх технологій.

      Світовий досвід свідчить, що рівень розвитку національної інформаційної інфраструктури значною мірою визначає інтелектуальний рівень нації. І тому дуже важливою проблемою є впровадження в практику роботи бібліотеки інформаційних технологій з використанням  комп`ютерних джерел інформації.

У 2017-2018 навчальному році робота буде  спрямована на:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

-          підвищення інформаційної функції шкільної бібліотеки (найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно - методичної допомоги учням і педагогам);

-          забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки як пріоритет читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;

-         підвищення бібліотечної культури школярів засобами системи бібліотечно-бібліографічних уроків, оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;

-         координація дій шкільної бібліотеки із учителями – предметниками у задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів;

-         зміцнення та розширення книжкового фонду, робота по його збереженню;

-         зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки;

-         піднесення іміджу шкільного бібліотекаря.

-         поглиблення знань бібліотечної науки, теорії і практики;

-         розвиток творчого потенціалу бібліотекаря, його професіоналізму;

-         формування вміння трансформувати досягнення бібліотечної науки в практичну діяльність бібліотекаря;

-    створення умов для використання в роботі бібліотеки  інноваційних технологій.

 

 

 

 

 

ІІ.  Аналіз роботи бібліотеки

ХЗОШ №48 у 2016 -2017 навчальному році

 

Протягом 2016-2017 навчального року бібліотекою здійснені такі заходи:

 

Книжково-ілюстративні виставки:

·   «Нові надходження»

·  «Україна – єдина країна »

·  «Любіть і знайте Україну»»

· «Тобі мій Харків присвячується»

·  «Твій друже - книжка»

· «Історія України в творах українських письменників»

· «О, спорт – ти мир!»

· «До 73  річниці  визволення Харкова”

· Літературний календар: організація книжково-ілюстративних виставок до знаменних та пам’ятних дат:

- до Міжнародного дня  писемності;

- до Дня української писемності та мови;

- до Дня Збройних сил України;

- до Міжнародного дня рідної мови;

- до Дня соборності України;

- до Міжнародного дня театру;

- до Всесвітнього дня поезії;

- до Всесвітнього дня книги;

- до Дня Перемоги;

- до Міжнародного дня дітей;

- до Міжнародного дня пам`яті Голокосту:

- до дня народження Т.Г.Шевченко

- до  дня пам`яті героїв Крут;

   - новинок художньої літератури для  1-9 кл,

  - методичної літератури для вчителів,

  - періодичних видань для учнів.

 

Масові заходи:

 

·     Участь у проведенні свята «День знань»;

·     Екскурсія до бібліотеки (1 кл.);

·     Надання допомоги та участь у масових заходах з популяризації книги та читання в початковій та старшій школі, згідно з планами виховної роботи класних керівників;

·     Бібліотечні уроки до дня народження Т.Г.Шевченка у 4-А та 4-Бкласах;

·     Бібліотечний урок «Довідкові видання» у 5-х класах;

·     Позакласний захід для учнів 1-4х класів, присвячений Великодню;

·     Позакласний захід для учнів 5-9х класів до Дня Перемоги;

·     Дитячі періодичні видання (для учнів 4-х класів);

·     «Дитячі книжки українських авторів» (для учнів 3-х класів).

 

Моя Україна – 25 років незалежності:

·     «Україна –єдина країна »;

·     «Ми – громадяни України, до неї вірна в нас любов! ».

 

 

Під час акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці» у дар було передано 3  прим. книг.

Протягом навчального року було отримано1250  прим. підручників та 147 прим. художньої літератури.

Бібліотека постійно проводить консультативну роботу для учнів і вчителів у підготовці і проведенні шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських етапах олімпіад з базових дисциплін, математичних, економічних та біологічних турнірів та конкурсів, написання творчих робіт та науково-дослідницьких робіт, рефератів тощо.

         Особливу увагу бібліотекар надає інформуванню читачів про нові надходження довідкової, галузевої, науково-методичної та художньої літератури.

ІІІ. Основні показники роботи бібліотеки

 

№ з/п

Показники роботи

Виконання

1.

Читачів всього,

з них:

-         учнів

-         вчителі та інші працівники

459

 

412

47

2.

Книговидача за рік:

-         підручників

-         художньої та галузевої літератури

 

4751 прим.

8057 прим.

 

3.

Кількість відвідувань:

-  середній показник

 

10-15 осіб на день

4.

Фонд:

-         підручники

-         художньої та галузевої літератури

 

7072

11565

5

Забезпеченість підручниками

96,5%

6.

Довідково-бібліографічна робота:

-  довідок (адресні, тематичні)

127

 

 

 

ІV. Робота шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації,духовного становлення школяра

 

Робота з читачами

 

1. Формування і задоволення читацьких запитів

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Організація екскурсій до бібліотеки для учнів                 1-х класів, посвята в читачі

вересень,

травень

бібліотекар, кл. керівники

2.

Оформлення картотеки читацьких формулярів                 у зв’язку з переформуванням класів

вересень

бібліотекар

3.

Проведення в 1 чверті перереєстрації читачів

 

вересень,

жовтень

бібліотекар

4.

Під час перереєстрації та запису до бібліотеки ознайомлення учнів з «Правилами користування бібліотекою та книгою»

протягом року

бібліотекар

ІІ. Індивідуальна робота з читачами

1.

Проведення рекомендаційних бесіди з учнями під час видачі літератури

протягом року

бібліотекар

2.

Проведення бесід про прочитану книгу:                          «Від читання книг – до читання медіатекстів»

протягом року

бібліотекар

3.

Проведення консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць

протягом року

бібліотекар

4.

Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками:

1.   Патріотичне виховання:

 сприяння набуттю дітьми та молоддюоддю патріотичного досвіду.

2.   Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки:

а) випуск інформаційних списків, списків для методичного бюлетеня;

б) поповнення карточками систематичної картотеки статей та інформація про них;

в) інформація про надходження нових підручників, програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної літератури;

г) проведення «Днів інформації»

для вчителів

4.Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

а) організація видачі підручників учням та класним керівникам;

б) робота з ліквідації заборгованості підручників;

в) проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження підручників;

г) перевірка стану підручників;

 

д) масові та індивідуальні заходи щодо виховання бережливого ставлення до підручників;

е) інвентаризація фонду шкільних підручників.

5. Проведення разом з учителями масових заходів щодо популяризації книги та читання.

6. Проведення занять щодо популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

7. Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу

 

 

протягом року

 

протягом року

протягом року

протягом року

 

 

1 раз у чверть

 

 

 

серпень-вересень

вересень

 

протягом року

щочверті

 

протягом року

 

травень

 

протягом року

 

 

 

бібліотекар

 

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

 

 

бібліотекар

 

 

 

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

бібліотекар,

кл. керівники

бібліотекар,

кл. керівники

 

бібліотекар

 

бібліотекар,

кл. керівники

 

бібліотекар

 

бібліотекар

5.

Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури, використанні періодичних видань про історію України, історію рідного краю.

протягом року

бібліотекар

6.

Забезпечення культури спілкування з учнями

постійно

бібліотекар

ІІІ. Масові заходи з популяризації літератури

1.

Книжково-ілюстративні виставки:

-         До 73 річниці  визволення Харкова;

-         Моя Україна – 25 років незалежності;

-         Україна –єдина країна;

-         Нові надходження;

-         Тобі, мій Харків присвячується;

-         Любить ї знайте Україну;

-         Знай свої права та обов’язки;

-         Історія України в творах українських письменників;

-         Українські письменники дітям;

-         Передаймо нащадкам наш скарб-рідну мову;

-         Мистецтво і  ти;

-         Ми – громадяни України, до неї вірна в нас любов!

 

постійно діючі

 

бібліотекар

 

2.

Літературний календар: організація книжково-ілюстративних виставок до знаменних та пам’ятних дат

протягом року

бібліотекар

3.

Надання допомоги та участь у масових заходах з популяризації книги та читання в початковій та старшій школі, згідно з планами виховної роботи класних керівників

протягом року

бібліотекар

4.

Участь у проведенні свята «День знань»

01.09

бібліотекар

5.

Екскурсія до бібліотеки (1 кл.)

вересень

класні керівники

V. Формування бібліотечного фонду

1. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання

1.

Придбання літератури.

протягом року

бібліотекар

2.

Оформлення передплати на періодичні видання на 2015-2016 роки.

2р. на рік

бібліотекар

3.

Здійснення обліку (сумарного та індивідуального), технічної обробки, каталогізації, розміщення всіх видів видань, що надійшли до бібліотеки.

протягом року

бібліотекар

4.

Постійне оформлення «Журналу обліку літератури, що прийнята замість загубленої».

протягом року

бібліотекар

5.

Регулярне оформлення актів на списання літератури.

протягом року

бібліотекар

6.

Систематичне здійснення розстановки літератури за таблицями ББК та обезпилювання літератури.

протягом року

бібліотекар

7.

Оформлення поличних роздільників.

протягом року

бібліотекар

8.

Продовження роботи щодо формування фонду літератури з народознавства, програмної світової та української літератури, довідкової літератури.

протягом року

бібліотекар

9.

Робота по доукомплектуванню фонду бібліотеки літературою до олімпіад, турнірів, МАН.

протягом року

бібліотекар

2. Заходи щодо збереження книжкового фонду

1.

Здійснення часткового ремонту літератури

протягом року

бібліотекар,

учні школи

2.

Проведення групових та індивідуальних бесід  про правила користування книгою, виховання бережливого ставлення до книги

протягом року

бібліотекар

3.

Робота з ліквідації читацької заборгованості:

-         перегляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників;

-         оголошення про заборгованість по класах, надання інформації класним керівникам;

-         індивідуальні нагадування;

-         бесіди з класними керівниками, учнями

 

Протягом року

 

бібліотекар

3. Робота з підручниками

1.

Організація видачі підручників учням

та класним керівникам на 2017-2018 н.р.

серпень

вересень

бібліотекар

2.

Робота по доукомплектуванню фонду підручниками, яких не вистачає,

підручниками з інших шкіл району.

вересень

бібліотекар

3.

Проведення рейдів-перевірок щодо збереження підручників по класах, інформування про результати перевірок класних керівників, адміністрації школи.

1 раз

на чверть

бібліотекар,

актив читачів

4.

Організація виставки «Нові підручники»                          та інформування про них вчителів.

протягом року

бібліотекар

5.

Складання графіку здачі та видачі підручників

травень, серпень

бібліотекар

6.

Робота з підручниками, що були здані до бібліотеки наприкінці навчального року, розстановка їх по класах, назвах, роках видання

травень

бібліотекар

7.

Підготовка підручників, непридатних для використання, до списання:

-         звірка з переліком діючих підручників;

-         відібрання карток;

-         друкування актів;

-         підготовка підручників для списання;

-         здача актів в бухгалтерію

 

 

1 раз

на місяць

 

 

бібліотекар

 

 

Інформаційна та довідково-бібліографічна робота.

Ведення довідково-бібліографічного апарату

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

І. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки

1.

Проведення наступної роботи:

-         моніторинг інформаційних потреб дітей, вчителів за допомогою опитування читачів;

-         індивідуальне, групове та масове інформування;

-         бібліографічні огляди книг і періодики.

 

протягом року

 

протягом року

протягом року

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

бібліотекар

IІ. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

1.

Проведення бесід серед школярів з метою диференційованого підходу до популяризації ББЗ:

-         Правила користування бібліотекою.                       Система запису. Розстановка книжкового фонду за таблицями ББК.

-         Шифр книги. Його зв’язок з розстановкою і каталогами.

-         Електронні каталоги і картотеки.                               Пошук літератури за ними.

-         Довідкова література. Пошук інформації в енциклопедіях, словниках, довідниках

 

 

 

Жовтень

 

 

Грудень

 

Лютий

 

Квітень

 

 

 

бібліотекар

 

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

2.

 Бібліотечні уроки:

-         «Історія книги»

-         «Будова книги»

-         «Як роблять книги»

-         «Правила поводження з книгою» 

-         «Довідкові видання»

-         «Бібліотечний ерудит»

 

протягом року

 

 

 

 

 

бібліотекар

ІІІ. Краєзнавча робота

1.

- Ведення краєзнавчої картотеки

- Ведення довідково-бібліографічного апарату

- Збирання матеріалу до папки

«Історія рідного краю»

протягом року

бібліотекар

IV. Ведення довідково-бібліографічного апарату

1.

Продовження ведення БД «Підручники», «Періодика» та інших.

постійно

бібліотекар

2.

Каталогізація нової літератури, розстановка за каталогами.

протягом року

бібліотекар

3.

Аналітичний розпис матеріалів для картотек з газет, журналів та збірників.

протягом року

бібліотекар

4.

Поповнення літературою

довідково-бібліографічного фонду.

протягом року

бібліотекар

5.

Роз’яснювання учням та вчителям правил користування МБА.

протягом року

бібліотекар

6.

Збирання матеріалу до тематичних папок.

протягом року

бібліотекар

V. Довідково-бібліографічна робота

1.

Здійснення довідково-бібліографічного обслуговування учнів та вчителів.

Виконання бібліографічних електронних довідок:

-         тематичних;

-         адресних;

-         уточнюючих

протягом року

 

протягом року

бібліотекар

 

бібліотекар

2.

Надання бібліографічних консультацій учням та вчителям.

протягом року

бібліотекар

VI. Інформаційна робота

1.

Здійснення бібліографічного інформування учнів та вчителів:

-         складання списків нової літератури для вчителів та учнів, розміщення їх на сайті школи;

-         складання списків для методичного бюлетеня;

-         інформаційні індивідуальні бесіди;

-         виставки новинок літератури;

-         презентації книг в бібліотеці та на сайті школи.

протягом року

бібліотекар

2.

З метою популяризації ББЗ організація виставки книг «Книги про книги».

січень

бібліотекар

 

 

 

 

 

Впровадження в роботу бібліотеки інформаційно-комунікаційних технологій

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Поповнення існуючих та створення нових баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

протягом року

бібліотекар

2.

Робота на сторінці бібліотеки на сайті школи.

постійно

бібліотекар

3.

Задоволення запитів користувачів шляхом пошуку інформації в мережі Інтернет.

постійно

бібліотекар

4.

Поповнення фонду електронних ресурсів бібліотеки.

протягом року

бібліотекар

5.

Навчання технологіям інформаційного самообслуговування:

-         індивідуальні і групові консультації,

показ технологічних  аспектів роботи з інформацією;

-         навчання роботи на комп’ютері з виходом в Інтернет, пошук і збереження інформації

 

 

протягом року

бібліотекар

 

 

Підвищення кваліфікації.

Організаційно-методична робота

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Оперативне ведення бібліотечної документації.

протягом року

бібліотекар

2.

Ведення обліку виконаної роботи в

«Щоденнику роботи шкільної бібліотеки».

протягом року

бібліотекар

3.

З метою підвищення кваліфікації регулярне відвідування семінарів бібліотекарів району, систематичне ознайомлення з новою літературою  з бібліотечній справи та бібліографії.

протягом року

бібліотекар

4.

З метою обміну досвідом роботи відвідування бібліотеки ім. Короленка, ЦРБ, ЦРДБ та ін.

протягом року

бібліотекар

 

 

Робота з активом

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Залучення активістів-учнів та батьків для допомоги в роботі шкільної бібліотеки:

-         технічна обробка літератури;

-         ремонт книг;

-         штемпелювання літератури;

-         проведення масових заходів.

протягом року

бібліотекар

2.

Робота з обслуговування учнів і популяризації літератури:

-         популяризація літератури та догляд за читанням школярів;

-         співпраця шкільної бібліотеки з іншими бібліотеками (МБА).

 

 

3.

Робота на допомогу творчим об’єднанням та товариствам школярів.

протягом року

бібліотекар

 

 

 

Зав. бібліотеки________________В.М. Шавріна