Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
span188 title=

Батьківська рада

ПОЛОЖЕННЯ

 про районну батьківську раду

 

1. Загальні положення

 

1.1. Районна батьківська рада (далі – Рада) є колегіальним  дорадчим органом при Управлінні освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради, створеним для забезпечення взаємодії батьківської громадськості району з органами місцевого самоврядування району з метою врахування потреб та інтересів жителів району, захисту їх прав при формуванні та реалізації районної політики в галузі освіти, а також в цілях здійснення громадського контролю за реалізацією районних та міських освітніх проектів та цільових програм в системі освіти.

1.2. Рада формується на основі добровільної участі в її діяльності батьківської громадськості навчальних закладів району.

1.3. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативно-правовими актами Харківської міської ради та її виконавчих органів з питань освіти, цим Положенням.

1.4. Діяльність Ради базується на принципах рівноправності, самоуправління, відкритості, гласності, на вивченні та врахуванні суспільної думки, здійснюється на громадських засадах.

1.5. Основними функціями Ради є погоджувальна, координаційна, консультативна та експертна.

1.6. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

 

2. Основні завдання Ради

 

2.1. Рада покликана забезпечити узгодження суспільно значимих інтересів батьківської громадськості навчальних закладів та органів місцевого самоврядування для вирішення найбільш важливих питань розвитку освіти у районі, забезпечення безпеки і захисту прав учнів шляхом:

2.1.1. Залучення батьківської громадськості до визначення і реалізації міської політики в галузі освіти шляхом створення системи взаємодії і партнерства батьківської, педагогічної громадськості та управління освіти з питань навчання, виховання та розвитку підростаючого покоління.

2.1.2. Висунення та підтримка громадянських ініціатив, що мають загальноміське значення і спрямовані на розвиток освіти у районі, забезпечення безпеки і захисту прав дітей.

2.1.3. Сприяння формуванню правового простору, що забезпечує захист прав та інтересів дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) в навчально-виховному процесі, а також навчальних закладів.

2.1.4. Виявлення думки батьківської громадськості про ступінь задоволеності управлінням системою освіти району, навчальними закладами; формування соціального замовлення на конкретні дії, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу, в тому числі щодо зміни мережі навчальних закладів у частині видів та рівнів освітніх послуг.

2.1.5. Створення громадської думки та забезпечення громадської підтримки серед батьків (осіб, які їх заміщають) управлінських рішень і дій з питань розвитку освіти у районі.

2.1.6. Організації та проведення районних заходів за участю батьківської громадськості.

2.1.7. Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, що стосуються освіти та навчально-виховного процесу в районі.

2.1.8. Вироблення рекомендацій,  визначення пріоритетних напрямків розвитку освіти на виконання у районі міських програм.

 

3. Склад Ради, організація і форми роботи Ради

 

3.1. Рада формується відповідно до цього Положення з числа батьків або законних представників дітей, що навчаються в навчальних закладах району. Представником від батьківської громадськості навчального закладу є голова батьківської ради закладу або (у разі відсутності батьківської ради) голова ради  навчального закладу.

3.2. Чисельний склад Ради встановлюється з розрахунку 1 представник від кожного навчального закладу району. Персональний склад членів Ради затверджується на засіданні батьківського активу. Внесення змін до складу ради здійснюється за відповідним поданням батьківської ради/ради навчального закладу. Для затвердження персонального складу Ради батьківською громадськістю (батьківськими радами/радами) до управління освіти направляється подання на конкретного кандидата до складу Ради з додатком – протоколом зборів/конференцій, на яких було обрано голову батьківської ради/ради навчального закладу.

3.3. Основними формами роботи Ради є засідання Ради, які проводяться відповідно до плану роботи Ради, але не рідше ніж 2 рази на семестр навчального року.

3.4. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини чисельного складу Ради.

3.5. Голова, заступник голови та секретар Ради обираються з членів Ради на першому засіданні простою більшістю голосів.

3.6. Термін повноважень членів Ради закінчується через два роки з дня першого засідання Ради.

3.7. Рішення приймаються більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Ради. Прийняті рішення оформляються протоколом за підписом голови та секретаря Ради. Ведення діловодства здійснюється секретарем Ради.

3.8. Регламент роботи Ради визначається самою Радою. Регламентом Ради встановлюються: порядок участі членів Ради в його діяльності; повноваження і порядок діяльності голови, секретаря та членів Ради; терміни і порядок проведення засідань Ради; порядок формування та діяльності комісій та робочих груп Ради; форми та порядок прийняття рішень Ради; інші питання організації діяльності Ради.

3.9. Місце і дата скликання засідань Ради визначаються головою і доводяться до відома його членів не пізніше, ніж за два тижні до проведення чергового засідання. Позачергове засідання Ради може бути скликане з ініціативи голови або на прохання не менше двох третин його членів.

3.10. Діяльність Ради здійснюється на підставі щорічного плану роботи який затверджується рішенням Ради за погодженням з управлінням освіти.

3.11. У структурі Ради можуть утворюватися комісії та робочі групи. До складу комісій входять члени Ради. До складу робочих груп крім членів Ради можуть входити представники районних громадських об’єднань та інші громадяни, залучені до роботи Ради.

3.12. Рішення про участь у роботі Ради громадських об’єднань та інших громадян, які не увійшли до її складу, приймається Радою.

3.13. До роботи Ради, за погодженням з керівництвом управляння освіти, можуть бути залучені з правом дорадчого голосу працівники підрозділів управління освіти.

 

4. Права і обов’язки Ради

 

4.1. З метою реалізації функцій, покладених на Раду цим Положенням, Рада має право:

4.1.1. Отримувати від управління освіти інформацію, необхідну для організації діяльності.

4.1.2. Проводити слухання з суспільно важливих проблем в галузі освіти та виховання дітей.

4.1.3. Давати висновки про порушення законодавства в галузі освіти  району і направляти зазначені висновки до компетентних органів або посадових осіб.

4.1.4. Проводити громадську експертизу проектів правових актів та цільових програм, що розробляються органами місцевого самоврядування міста Харкова з питань освіти, виховання та захисту прав дітей.

4.1.5. Пропонувати для заохочення за досягнення високих результатів у навчанні та вихованні учнів і вихованців кандидатури педагогічних працівників, а також окремих батьків і членів батьківських комітетів навчальних закладів району.

4.1.6. Вносити пропозиції щодо кадрового складу навчальних закладів району.

4.2. Члени Ради мають право вільно висловлювати свою думку з будь-якого питання діяльності Ради, комісій і робочих груп Ради.

4.3. Рада зобов’язана своєчасно інформувати батьківську громадськість про прийняті Радою рішення і проведені заходи.

4.4. Члени Ради зобов’язані брати особисту участь у роботі засідань Ради, комісій і робочих груп відповідно до регламенту Ради.

 

 

5. Громадська експертиза

 

5.1. Рада проводить експертизу проектів правових актів та цільових програм, що розробляються органами місцевого самоврядування Червонозаводського району міста Харкова, які стосуються питань:

5.1.1. Визначення принципів районної політики в галузі освіти.

5.1.2. Забезпечення прав громадян України на отримання освіти.

5.1.3. Забезпечення якості отримання освіти учнями та вихованцями навчальних закладів системи освіти району.

5.1.4. Забезпечення безпеки та здоров’я учнів та вихованців навчальних закладів району.

5.2 . Проведення експертизи правових актів призначається за рішенням Ради, а також за клопотанням органів місцевого самоврядування району. Для проведення експертизи Рада створює робочу групу, яка має право:

5.2.1. Залучати експертів.

5.2.2. Рекомендувати Раді направити до органів місцевого самоврядування запит про надання документів і матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

5.3. Висновки, ухвалені за результатами громадської експертизи, направляються в органи місцевого самоврядування.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює управління освіти.

6.2. Документи і матеріали по роботі Ради зберігаються в управлінні освіти не менше трьох років.

6.3. Ліквідація Ради може здійснюватися за рішенням загальних зборів батьківського активу навчальних закладів району який скликається за рішенням Ради, або ініціативи батьківських рад/рад, управлінням освіти району.

6.4. У всіх випадках, не передбачених цим Положенням, Рада керується законодавством України та рішеннями органів управління освітою.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

ПРОЕКТ

ПЛАН

роботи районної батьківської ради

                                                     

 

№ з/п

Захід

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести засідання батьківської ради

Листопад-травень

Голова районної батьківської ради

2

Брати участь у проведенні державної атестації навчальних закладів

Згідно з графіком проведення державної атестації

Голова районної батьківської ради

3

Брати участь у роботі міської батьківської ради

Згідно з планом роботи міської батьківської ради

Голова районної батьківської ради

4

Брати участь у роботі ради закладу загальних батьківських зборів, конференціях

Щоквартально

Голова районної батьківської ради

5

Вивчити та довести до відома батьків, представників громадськості нормативно-правові акти, що стосуються освіти та навчально-виховного процесу

Вересень-жовтень 2015 року

Голова районної батьківської ради

6

Забезпечити організацію проведення районних заходів:

 • День Дошкілля
 • Фізкультурні змагання для дітей старшого дошкільного віку «Крок за кроком»
 • Інтелектуальний конкурс «Маленькі дарування»
 • Новорічні, Різдвяні свята
 • Районні та міські змагання військово-спортивної гри «Патріот»
 • Районні та міські змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків
 • Районні та міські змагання дружин юних пожежних
 • Районні та міські змагання юних інспекторів дорожнього руху
 • Районний та міський конкурс учнівських проектів «Харків – місто перспектив»
 • Районний та міський конкурс учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід»
 • Свято «Перший дзвоник»
 • Свято «Останній дзвоник»
 • Випускні вечори
 • Вибори районного президента ДЮГО «Авангард»
 • Участь педагогічних працівників у районних, міських та обласних професійних педагогічних конкурсах
 • Учитель року
 • Участь учнів шкіл району у міських учнівських турнірах, міському конкурсі «Учень року»,  конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН та інших інтелектуальних змаганнях.

 

 

Вересень 2015 року

 

Жовтень 2015 року

Квітень 2016

Грудень-січень 2015/2016 навчального року

Квітень-травень 2016 року

Квітень-травень 2016 року

Квітень-травень 2016 року

 

Березень-травень 2016 року

Березень-травень 2016 року

Вересень 2015 року

Травень 2016 року

Травень 2016 року

Вересень-жовтень  2015 року

Грудень-березень 2015/2016 навчального року

Жовтень-грудень 2015 року

Вересень-жовтень 2015 року

Заступник голови районної батьківської ради

7

Висвітлювати на офіційному сайті управління освіти матеріали:

 • Проблемні питання щодо розвитку освіти, забезпечення безпеки і захисту прав дітей
 • Рекомендації ефективності навчально-виховного процесу, благоустрою територій, приміщень навчальних закладів

Упродовж 2015/2016 навчального року

Заступник голови районної батьківської ради

8

Звітувати про роботу районної батьківської ради (серпнева конференція, загальні батьківські збори)

Серпень 2015 року, Червень 2016 року

Голова районної батьківської ради

9

Розглянути кандидатури педагогічних працівників для заохочення за особисті досягнення в галузі освіти

До 01.10.2015

Заступник голови районної батьківської ради

10

Розглянути кандидатури учнів шкіл району для нагородження стипендією Харківського міського голови, Харківської міської ради.

Травень 2016 року

Заступник голови районної батьківської ради

 

 

Список членів районної батьківської ради

 

 

 

№ з/п

Навчальний заклад

П.І.Б.

Посада

1

ХЗОШ №7

Біньковська Марина Михайлівна

 

2

ХЗОШ №10

Конєва Наталія Миколаївна

 

3

ХГ №12

Очкур Володимир Володимирович

Заступник голови

4

ХГ №34

Придатько Діана Юріївна

 

5

ХЗОШ №35

Мосєєва Яна Робертівна

 

6

ХЗОШ №41

Козлова Яна Євгеніївна

 

7

ХЗОШ №48

Чуйкова Яна Валеріївна

 

8

ХЗОШ №53

Моісеєнко Світлана Григорівна

Голова ради

9

ХСШ №66

Шеремет Олена Миколаївна

 

10

ХЗОШ №120

Одокієнко Ганна Дмитрівна 

 

11

ХВ(з)Ш №3

Немилостива Людмила Миколаївна

 

12

ЦДЮТ №7

Іващенко Олексій Ігорович

 

13

ДЮСШ №9

Макаренко Наталія Володимирівна

 

14

ДНЗ №13

Карнатовська Катерина Іванівна

 

15

ДНЗ №24

 Адамкович Тетяна Вікторівна

 

16

ДНЗ №31

Темощенко Ольга Валеріївна

 

17

ДНЗ №44

Покосенко Олена Олегівна

 

18

ДНЗ №50

Павленко Маріна Сергіївна

 

19

ДНЗ №52

Рослякова Оксана Сергіївна

 

20

ДНЗ №67

Вішневська Оксана Миколаївна

 

21

ДНЗ №72

Губар Ірина Петрівна

 

22

ДНЗ №96

Костіна Людмила Сергіївна

 

23

ДНЗ №122

Малахова Лариса Іванівна

 

24

ДНЗ №253

Рибак Катерина Леонідівна

 

25

ДНЗ №345

Щербак Катерина Костянтинівна

 

26

ДНЗ №349

Кошта Наталя Григорівна

 

27

ДНЗ №353

Лозова Катерина Володимирівна

 

28

ДНЗ №391

Жувага Марина Сергіївна

 

29

ДНЗ №417

Зябля Юлія Ігорівна

 

30

ДНЗ №420

Горяїнова Вікторія Вікторівна

Секретар ради

31

ДНЗ №441

Разінькова Олена Володимирівна