Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
span188 title=

Опис педагогічного досвіду

Опис педагогічного досвіду

 

Тема: Використання проектних технологій у позакласній роботі при формуванні громадянських компетеностей учнів

 

Автор  :      Філатова Наталія Олегівна,учитель географії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 Харківської міської ради Харківської області

Сфера застосування:  Виховна робота в школі

Ми живемо у неспокійний час – час великих роздумів, сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому, по- новому будувати процес освіти та виховання. Кожна історична епоха висуває вимоги до виховання та навчання молоді, створює певний позитивний педагогічний досвід.  Державотворення, що відбувається в сучасній Україні, потребує  нової педагогіки. Це актуальна проблема, бо від того, які виховні системи будуть запроваджуватись у навчально-виховному процесі, які орієнтири у формуванні та становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє України.

 Якими ж головними рисами характеризується громадянин сучасної України як ідеал нової людини і, отже, як ідеал виховання? Найголовніша риса такої людини - її всебічний розвиток, що охоплює всі істотні та нерозривно пов'язані між собою людські властивості: інтелектуальні, моральні, трудові, фізичні, естетичні (в їх найвищому вираженні). Держава передбачає забезпечення повного добробуту і вільного всебічного розвитку всіх членів суспільства через вільний розвиток кожного громадянина Батьківщини: розширення реальних можливостей для застосування громадянами своїх творчих сил, здібностей і обдаровань, для всебічного розвитку особи. Сучасні діти України прагнуть бути освіченими, кваліфікованими, дисциплінованими, політично розвиненими та відданими Батьківщині. Найважливіша визначальна якість громадянина вільної держави - почуття відповідальності. Воно виховується з найбільшими труднощами, але зате, якщо сформовано, впливає прогресивно на суспільні звершення. Отже, завдання сучасних педагогів - удосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи. На цьому зосереджуються зусилля всієї системи.

 Виховання, як зазначав ще у свій час Григорій Сковорода, є умовою людського бутя.  Оскільки кожна людина прагне прожити радісне, щасливе життя, тому і виховання повинно приносити задоволення. Процеси перебудови у сучасній школі зумовлені утвердженням нової гуманістичної парадигми виховання, у якій суб'єктом і метою виступає дитина. Впровадження інноваційних технологій у сферу освіти сприяє розв'язанню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми виховання, які, у свою чергу, створюють умови для процесу оновлення в галузі підготовки майбутніх учителів.        Особливостям організації різних напрямів виховання  у межах яких можуть впроваджуватись інноваційні технології, присвячено психолого-педагогічні дослідження сучасних науковців: І. Беха, О. Богданової, Т. Гуменникової, О. Киричука, Ю. Красовицького, Л. Кузнєцової, О. Матвієнко, В. Мацулевич, В. Мухіної, В. Петрової, І. Підласого, Б. Приймана, О. Савченко, В. Сухомлинського, Г. Тарасенко та ін.

Будь-яка творча діяльність вчителя може бути мистецтвом або технологією. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія - на закономірностях науки. З мистецтва все починається, технологією - закінчується, щоб потім все почалося спочатку.

Нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Інноваційний процес у вихованні розпочинається з етапу вивчення об'єкта чи явища виховного процесу. Головною рушійною силою інноваційної виховної діяльності є вчитель, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним і під час впровадження і поширення нововведень. Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних технологій виховання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень виховного процесу, створювати нові форми та методи. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал педагога, тому сьогодні школі потрібен вчитель з яскраво вираженими творчими здібностями, здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні.

Важливою ознакою інноваційного виховного середовища є наявність системи використання перспективних педагогічних технологій для забезпечення якісної освіти школярів.  В арсеналі нинішніх педагогів є безліч нових форм методів, технологій виховання, але в їх основі особистісно-орієнтований підхід до вихованця. До найбільш розповсюджених належать такі: технологія виховання духовної культури школяра, педагогічне умовляння, технологія інтегрованого виховання, розвивальне виховання, технологія виховання успішної особистості, технологія роботи вчителя-вихователя з однією дитиною, технологія тьюторської підтримки та супроводу дитини, технологія нейролінгвістичного програмування, технологія «Педагогічна підтримка», технологія рефлексивного самовиховання, інтерактивні технології виховання, нові інформаційні технології та ін. Ігровими технологіями є казкотерапія, психокорекційне малювання, технологія «Виховувати, граючи - грати, виховуючи», технологія «Нова цивілізація», технологія виховання рольовими іграми тощо. Серед трудових виділяємо технологію «Трудові справи для школи і рідного міста (села)», серед природоохоронних «Школу природи», «Екологічну школу». Дозвіллевими технологіями вважаємо технологію «Школа, відкрита соціуму», « Школа життєтворчості», технологію міжвікового виховання та ін. До гуртків за інтересами, нахилами, здібностями належить технологія виховання та розвитку дітей за інтересами.

В основу сучасних технологій покладено особистісно-орієнтований підхід, який зумовлений пріоритетом особистості дитини, її гармонійного розвитку в умовах існуючої освітньої системи й передбачає трансформацію виховання у сферу самоствердження особистості. Особистісно-орієнтоване виховання - це виховання, метою якого є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб'єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні.  

Для того, щоб використання інноваційних технологій у виховній роботі классного керівника досягло поставленої  мети, давало можливість реалізувати основну мету та зміст сучасного виховання, створювало умови для формування активної життєвої  позиції  необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

- чітко формулювати мету будь-якого виховного заходу;

- ураховувати ступінь підготовленості учнів (що відомо, що невідомо), їх організованість ,інтереси, вікові особливості, здатність до творчості та самостійного мислення;

- прорахувати всі можливі наслідки діяльності – дидактичні, психологічні, виховні;

-спланувати діяльність до найменших дрібниць;

- підготувати методичне забезпечення;

- завжди створювати ситуацію успіху, щоб вселяти дітям впевненість;

- теми для діяльності мають бути зрозумілими і простими;

- в основі діяльності має бути інтерес, ініціатива;

- діяльність повинна викликати позитивні емоції, в ній не повинно бути одноманітності;

- у діяльності не повинно бути сторонніх спостерігачів (важливо залучити всіх учнів до активної діяльності);

- періодично змінювати технології, комбінувати їх – щоб вони залишалися цікавими дітям.

Проектна діяльність – це спеціально організований і самостійно виконаний учнем комплекс дій, що завершується результатом,створенням творчого продукту. Щоб домогтися такого результату необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучати з цією метою знання різних галузей, уміння прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішення,встановлювати причинно-послідовні зв’язки.

Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого виховання, що враховує у процесі виховання конкретного учня, його вільний вибір, особисті інтереси. Тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх застосувати. Щоб досягти таких результатів, педагог має знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями.

Учні при виконанні позаурочних проектів набувають досвіду вирішення реальних проблем у майбутньому самостійному житті, що в наш час стає однією із цілей соціалізації сучасних підлітків.

Основні принципи проектної діяльності:

- добровільність вибору виду діяльності кожним учнем;

- врахування інтересів та психологіч­них особливостей певної вікової групи учнів;

- посильність роботи, доведення її до логічного кінця;

- формування основ культури праці, якісне виготовлення та естетичне оформлення об'єктів;

- корисна значимість виконаних проектів;

- дотримання правил безпеки праці тощо.

За виконання цих умов проектну позаурочну діяльність проводить керівник учнівсько­го проекту, користуючись технологією та дотримуючись правил і етапів виконання проектних робіт.

Етапи роботи над проектами:


- підготовчий етап (визначення теми і мети проекту, обговорення проблеми, висунення гіпотези);
- планування (визначення джерел, засобів збирання, методів аналізу інформації, способів представлення результатів; установлення критеріїв оцінювання результату процесу);
- дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами, анкетування, експеримент;
- аналіз інформації, підбиття підсумків, формулювання висновків;
- оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями;
- творчий звіт, презентація отриманих результатів.

Основний чинник, який спонукав мене до використання проектів у виховній роботі – це те, що він дозволяє включити в цей процес велику кількість учнів та організувати співпрацю вчителів та учнів через активну та творчу діяльність.
          Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння самостійно здобувати знання є метою застосування проектних технологій. Що може бути кращим для становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної значущості від результатів власної діяльності. Таким чином, використання проектних технологій у виховній роботі створює умови для всебічного розвитку особистості у процесі організації творчої діяльності. Успіх упровадження проектної технології залежить від усвідомлення її значення, знання й дотримання ними алгоритму проектної діяльності.

Подобається